OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je D. Baslová, Za Zelenou liškou 544 Praha 4,  14000 IČO: 41122291, email: daniela.2212@seznam.cz, jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obsah produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

Kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít  bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

CENY

Ceny individuální výroby jsou smluvní, orientačně je najdete v ceníku. Řídí se druhem materiálu, členitostí střihu, složitostí způsobu vypracování

Ceny kurzů jsou  napsány na webu daniely- daniela a jsou vždy aktuální a platné.

OBJEDNÁNÍ

objednání probíhá telefonicky, písemně na základě emailové komunikace

Platební podmínky

bankovním převodem na účet prodávajícího. Kurzy se platí zálohově v dohodnutém termínu, doplatek je splatný v den začátku kurzu. Pokud kupující neuhradí zálohu na kurz v dohodnutém termínu, ruší se rezervace jeho místa v kurzu a je dána k dispozici dalším zájemcům

Kurz je zahájen první hodinou, výuka probíhá vždy jednou týdně, jsou možné 2 náhradní termíny. Místo v kurzech se rezervuje platbou předem, minimálně s měsíčním předstihem. Kurzy probíhají i ve dny volna a svátku, pokud připadnou na všední den.

Termíny začátků kurzů jsou po dohodě. Kurzy začínají mezi 17-18 hodinou.

Zrušenou lekci  v den , kdy kurz probíhá není možné nahradit,nahradit ji lze pouze pokud je toto oznámeno minimálně 3 dny předem.

Storno poplatky:

Zrušení kurzu 14 dní před kurzem -70%

Zrušení kurzu 7 dní před kurzem -80%

Zrušení kurzu v průběhu kurzu -100%

Tyto podmínky platí os 1.1 2016